Reklamační řád

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu U 3 prcků provozovaného podnikatelkou
Barborou Bořeckou, se sídlem Vránova 1622/122, 621 00, Brno - Řečkovice
IČ: 87753642
Není plátcem DPH
zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna, č. j. MMB/0133428/2011
Adresa pro doručování: Barbora Bořecká, Bratří Křičků 11, 621 00 Brno
Pro vyřizování reklamací doporučujeme přednostně využít adresu pro doručování.
Telefonní číslo: +420 723 058 864
Kontaktní e-mail: info@u3prcku.cz

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?
Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:
- má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
- je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
- vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována.Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

2. Jaká je záruční doba?
U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží , není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.
U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.
Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
-jste o vadě před převzetím věci věděli;
-jste vadu sami způsobili;
-uplynula záruční doba.
Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
-opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;
-vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. 
U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

5. Jak postupovat při reklamaci?
Reklamaci u nás (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena jako osoba určená k opravě ) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
- pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. 
-reklamované zboží Vám pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme poslat (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši adresu pro doručování (nebo na adresu osoby určené k opravě).. Zboží můžete zaslat rovněž na adresu našeho sídla či do jakékoliv naší provozovny.
Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 25.6.2015